Dokumenty & RODO

Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych


Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO”) jest firma F.P.H.U. TEKANET Konrad Niewiedział z siedzibą w 32-540 Trzebinia, ul. os. Widokowe 17/50. Zarejestrowaną w Urzędzie Miasta w Trzebini pod numerem 5222/2004, wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych nr. 258 z 28.10.2004 r. reprezentowanym przez Konrada Niewiedziała

Jak możesz się z nami skontaktować?

Telefonicznie pod nr: 533 534 535, w drodze korespondencji elektronicznej: internet@tekanet.pl, formularz kontaktowy lub pisemnie na adres prowadzonej działalności gospodarczej.

Jaki rodzaj Twoich danych osobowych przetwarzamy?

Przetwarzamy dane wskazane w formularzu umowy, tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres instalacji, numer PESEL oraz dane kontaktowe, takie jak numer telefonu i adres mail.

Dodatkowo, w związku z wymogami ustawy prawo telekomunikacyjne przetwarzamy również Państwa tzw. ,,dane retencyjne”, takie jak:

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

Kto może zapoznawać się z Twoimi danymi osobowymi?

Odbiorcami danych osobowych są pracownicy i przedstawiciele handlowi. Nadto na podstawie odpowiednich umów dane te mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym przy realizacji świadczeń wynikających z umowy. Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych w pkt 4 powyżej.

Dodatkowo możemy przekazać dane odpowiednim organom publicznym uprawnionym do zapoznania się z danymi retencyjnymi.

Przez jaki czas przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Okres przechowywania danych jest zależny od nośnika, na którym znajdują się te dane oraz ich celu. W związku z tym:

W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?

Stosujemy odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem. W tym celu wprowadzone zostały odpowiednie procedury oraz dokumentacja, a także zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.

Jakie masz uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane uprawnione są do domagania się dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto osoby te uprawnione są do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzoru jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych/Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy musisz podać swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych takich jak adres mail lub numer telefonu uniemożliwiał będzie kontakt w celu przedstawienia propozycji zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub usług powiązanych.

Informacje dodatkowe


Dokumenty

UMOWA - INTERNET

REGULAMIN - INTERNET

UMOWA - TELEWIZJA

CENNIK - USŁUG

REGULAMIN - TELEWIZJA EVIO

INFORMACJA HANDLOWA - TELEWIZJA EVIO

INFORMACJA O ZMIANACH W PRAWIE TELEKOMUNIKACYJNYM
© TekaNet | ISP 2024